Zapisz się na:
Pressletter

Regulamin konkursu PZU Run Photo

Art. 1.

Miesięcznik „Press” organizuje konkurs fotograficzny PZU Run Photo, w którym oceniane będą zdjęcia zawodowych fotografów oraz amatorów wykonane między 1 kwietnia 2015 roku a 25 października 2015 roku, a których tematyka związana będzie z bieganiem (amatorskim bądź zawodowym, zdjęcia mogą pochodzić z imprez biegowych: maratonów, półmaratonów, festiwali biegowych, biegów przełajowych, biegów amatorskich itp.)

Art. 2.

W konkursie przyznane zostaną następujące nagrody:
I nagroda – 5 000 zł
II nagroda – 3 000 zł
III nagroda – 2 000 zł
Organizator może zdecydować o przyznaniu dodatkowych nagród i wyróżnień.

Art. 3.

Prace na konkurs przyjmuje redakcja miesięcznika „Press” do 30. października 2015 roku. Mogą je przysyłać wyłącznie autorzy zdjęć.

Art. 4.

Do konkursu można zgłosić maksymalnie 5 pojedynczych fotografii jednego autora.
Warunkiem zakwalifikowania zdjęcia do konkursu jest wypełnienie i wysłanie do 30 października 2015 roku formularza zgłoszeniowego online dostępnego na stronie www.runphoto.press.pl – oddzielnego dla każdego zdjęcia – i zatwierdzenie go kliknięciem w przesłany na podany w formularzu adres link. Po wykonaniu tych czynności zgłaszający powinien otrzymać e-mailowo potwierdzenie dostarczenia zgłoszenia. Do każdego zdjęcia pojedynczego musi być wypełniony oddzielny formularz. Prace bez formularzy nie są uwzględniane.

Art. 5.

Wszystkie fotografie zgłaszane na konkurs przyjmowane będą wyłącznie w wersji cyfrowej.
Wymogi dotyczące wszystkich zdjęć są następujące:
– rozdzielczość: dłuższy bok co najmniej 3000 px,
– RGB lub grayscale,
– dopuszczalny format: JPG z maksymalną jakością.

Art. 6.

Zdjęcia przygotowane na konkurs należy przesyłać do godz. 24 dnia 30 października 2015 roku za pośrednictwem strony internetowej www.runphoto.press.pl.
Po zatwierdzeniu wypełnionego formularza za pomocą linku przesłanego w wiadomości e-mail zgłaszający zostanie przekierowany na stronę z informacją o zakończeniu procesu zgłoszenia – pod nią znajduje się link do panelu wgrywania zdjęć (link zostanie też przesłany w wiadomości e-mail potwierdzającej zakończenie procesu składania formularza). Po wejściu w link prowadzący do panelu wgrywania zdjęć wyświetla się strona z przyciskami „Wybierz zdjęcie” i „Wyślij zdjęcie”. Przycisków będzie tyle, ile zdjęć zostało zgłoszonych w formularzu. Po wybraniu zdjęcia należy kliknąć przycisk „Wyślij zdjęcie”. Podczas wgrywania się jednego zdjęcia można jednocześnie wysyłać kolejne. Po udanym wgraniu pracy konkursowej ukaże się znak zielony, jeśli wystąpił błąd – ukaże się wykrzyknik. W tym drugim wypadku należy ponowić procedurę wyboru i wysłania zdjęcia. W przypadku wgrania błędnego zdjęcia można je usunąć, klikając „x” obok nazwy zdjęcia po wgraniu. W przypadku zerwania połączenia internetowego lub innych problemów zdjęcia można wgrać ponownie, wchodząc do panelu za pomocą linku zawartego w wiadomości potwierdzającej zgłoszenie. Po zakończeniu wgrywania zdjęć należy kliknąć „Przesyłanie zakończone”.
W razie problemów technicznych z przesłaniem zdjęć redakcja „Press” zapewnia pomoc dyżurnego administratora (telefon: 601 745 005, e-mail: [email protected]).
Natomiast na wszelkie pytania związane z regulaminem, niedotyczące spraw technicznych, odpowiada poznańska redakcja „Press” pod numerem 61 8 616 614.
Zdjęcia niespełniające powyższych wymagań zostaną zdyskwalifikowane.

Art. 7.

Obróbka zdjęć przesłanych na konkurs może polegać jedynie na działaniach odpowiadających zabiegom stosowanym w ciemni fotograficznej, czyli na rozjaśnianiu, kontrastowaniu, redukcji koloru, wypalaniu. Wszelkie inne zmiany (fotomontaż, manipulacja cyfrowa) są niedopuszczalne. Zdjęcie niespełniające wymagań konkursowych zostanie zdyskwalifikowane.
W razie wątpliwości co do autentyczności fotografii autor ma obowiązek przedstawić organizatorowi konkursu i jury plik źródłowy danego zdjęcia. Jeżeli nie będzie w stanie tego zrobić, zdjęcie może zostać zdyskwalifikowane.

Art. 8.

Sponsorem tytularnym konkursu jest Grupa PZU.

Art. 9.

O wyborze nagrodzonych prac zdecyduje jury złożone z przedstawiciela Organizatora konkursu, przedstawiciela Sponsora oraz laureata Grand Press Photo. Redakcja „Press” określa termin i miejsce obrad jury.

Art. 10.

Wyniki obrad są objęte tajemnicą do momentu ogłoszenia werdyktu w konkursie.

Art. 11.

Zgłoszenie zdjęć do konkursu jest równoznaczne z udzieleniem organizatorowi konkursu oraz sponsorom konkursu zgody na bezpłatne wykorzystanie (licencja niewyłączna) zgłoszonych prac bezterminowo, bez żadnych ograniczeń terytorialnych w formie druku, audio i wideo oraz w Internecie we wszystkich działaniach i publikacjach związanych z konkursem PZU Run Photo.

Art. 12.

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją konkursu fotograficznego PZU Run Photo jest Press sp. z o.o. s. k. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Mazowieckiej 63/2. Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r. (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182) wyłącznie w celu realizacji konkursu, zgodnie z zasadami opisanymi w niniejszym Regulaminie, w szczególności w celu zebrania zgłoszeń do konkursu, przesyłania informacji o konkursie oraz wydania nagród w konkursie. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w konkursie. Dane nie będą udostępniane innym podmiotom. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do danych osobowych oraz ich poprawiania.

Dane twórców materiałów nagrodzonych w konkursie zostaną opublikowane na stronie internetowej konkursu oraz upublicznione w mediach w zakresie imienia, nazwiska, wizerunku oraz informacji o pracy konkursowej, za zgodą osób, których dane dotyczą.

W przypadku wyrażenia osobnej zgody dane będą przetwarzane w celach marketingowych oraz w celu wysyłania informacji handlowych Press i podmiotów trzecich.

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może być cofnięta w każdym czasie. Jeśli uczestnik konkursu cofnie zgodę na przetwarzanie danych w celu realizacji konkursu, jego dane zostaną usunięte i nie będzie mógł brać dalej udziału w konkursie.

Art. 13.

Zgłoszenie fotografii do konkursu jest równoznaczne z oświadczeniem, że zgłoszony utwór nie narusza praw osób trzecich oraz że rozpowszechnienie utworu nie będzie prowadziło do naruszenia prawa do ochrony wizerunku osób przedstawianych na fotografii.


Poznań, wrzesień 2015


Copyright 2015© Press sp. z o.o. sp.k.
Created by Press